Logowanie do Medycznego Portalu Informacynego

Regulamin korzystania z Medycznego Portalu Informacyjnego
§ 1

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Medycznego Portalu Informacyjnego udostępnianego przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
 2. Medyczny Portal Informacyjny jest środowiskiem komunikacji służącym do wymiany informacji pomiędzy Pacjentami a Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

§ 2
Definicje

 1. Regulamin – zasady określające sposób korzystania z portalu e-Rejestracji.
 2. e-Rejestracja – portal umożliwiający rezerwację wizyty lekarskiej oraz odczyt wizyt zaplanowanych pacjentowi przez lekarza prowadzącego w ramach trwającego leczenia ambulatoryjnego – dostęp po dokonaniu procedury rejestracji.
 3. Usługodawca – Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim.
 4. Administrator danych – Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim.
 5. Administrator Portalu – upoważniony pracownik Działu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim odpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie portalu e-Rejestracji.
 6. Operator Portalu – upoważniony pracownik obsługujący rejestrację Pacjentów w portalu e-Rejestracja.
 7. Pacjent – Pacjent korzystający z portalu e-Rejestracji.
 8. Konto – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Pacjenta po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do portalu e-Rejestracji.
 9. Login – nazwa jednoznacznie identyfikująca Pacjenta.
 10. Hasło – ciąg znaków znany wyłącznie Pacjentowi, składający się z co najmniej ośmiu znaków zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry.

§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Z e-Rejestracji mogą korzystać tylko Pacjenci, którzy aktywowali dostęp do usługi w rejestracji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śl.
 2. Pacjent użytkujący portal e-Rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z portalu e-Rejestracji oznacza całkowitą zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych do portalu e-Rejestracji odpowiada Pacjent, który je zamieścił.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały błędnie wprowadzane przez Pacjenta, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez nich z udostępnionych informacji.

§ 4
Rejestracja Pacjenta w portalu e-Rejestracji

 1. Korzystanie z portalu e-Rejestracji następuje po wystawieniu Loginu oraz hasła użytkownika w rejestracji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śl.
 2. W momencie rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora.
 3. Rejestracja użytkownika w systemie e-Rejestracja nie jest jednoznaczna z zarejestrowaniem się na wizytę.

§ 5
Wyrejestrowanie / zawieszenie konta

  1. Zalogowany Pacjent może samodzielnie usunąć konto z portalu. Po usunięciu konta korzystanie z systemu nie będzie możliwe.
  2. Usługodawca może zablokować konto pacjnta do e-Rejestracji ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 • udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
 • naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści informacji i tekstów umieszczanych w Portalu, jak i w stosunku do administratora i operatora portalu e-rejestracji,
 • trzykrotnego niezrealizowania zarezerwowanej wizyty lekarskiej bez wcześniejszej rezygnacji,
 • otrzymania informacji o niemożności dalszego wykorzystania e-Rejestracji przez pacjenta.
 1. Odblokowanie zablokowanego przez administratora konta nastąpić może na pisemny wniosek Pacjenta.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont pacjentów, których działania będą niezgodne z niniejszym Regulaminem.

§ 6
Zasady bezpieczeństwa

 1. Usługodawca zapewnia Pacjentowi możliwość bezpiecznego dostępu, autoryzacji oraz poufność przesyłanych informacji dzięki zastosowaniu połączenia szyfrowanego w oparciu o protokół SSL.
 2. Pacjent ma obowiązek ochrony parametrów konta przed osobami trzecimi.
 3. Pacjent odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w e-Rejestracji, w tym za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 4. Pacjent powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę o nieprawidłowym lub nietypowym działaniu e-Rejestracji oraz podejrzeniu dostępu do konta danego pacjenta portalu e-Rejestracji przez osoby trzecie np. w wyniku utraty hasła.
 5. Zabronione jest umieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, a w szczególności informacji i materiałów mogących naruszyć przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację, utratę, jak i za ujawnienie danych wprowadzonych przez pacjenta do e-Rejestracji z przyczyn leżących po stronie pacjenta, a w szczególności w skutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia loginu lub hasła.

§ 7
Funkcjonowanie e-Rejestracji

 1. Usługodawca zapewnia Pacjentowi indywidualnemu nieodpłatny dostęp do zasobów Portalu na czas nieokreślony.
 2. Portal e-Rejestracji posiada funkcjonalność wyznaczenia terminu gabinetu lekarza POZ.
 3. Ustalenie terminu do konkretnego lekarza nie jest jednoznaczne z pierwszym wolnym terminem do danej poradni.
 4. Wybranie przez Pacjenta innego terminu niż pierwszy dostępny termin do danej poradni jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na późniejsze niż wynikające z rzeczywistej kolejki oczekujących wykonanie usługi medycznej.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do e-Rejestracji wynikający z przyczyn naturalnych lub od niego niezależnych.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerw w pracy e-Rejestracji niezbędnych do jej konserwacji lub aktualizacji.
 7. Pacjent zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 8. Pacjent jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach portalu e-Rejestracji, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez pacjenta działalności komercyjnej.
 9. Pacjent zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym.
 10. Pacjent jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.
 11. Pacjent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

§ 8
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

 1. Dane osobowe użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie Portalu przetwarzane są przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim wyłącznie w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do zasobów Medycznego Portalu Informacyjnego.
 2. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Portalu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu Portalu.

§ 9
Zapisy końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach www portalu e-Rejestracji (https://rejestracja.pczlwowek.pl/spi).
 3. Komentarze oraz pytania dotyczące działania e-Rejestracji oraz wszelkie uwagi techniczne można kierować do Administratora Portalu na adres e-mail: rejestracja@pczlwowek.pl lub przekazując uwagi w formie pisemnej Operatorowi systemu.
 4. Informacje zwrotne będą przekazywane Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Administratora Portalu zgłoszonego zdarzenia. Postępowanie wyjaśniające nie powinno trwać dłużej niż 30 dni od zgłoszenia zdarzenia.
Print Friendly, PDF & Email