OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim

na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

OGŁASZA KONKURS

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU TELERADIOLOGII  

polegających na wykonywaniu opisów badań diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisy badań tomografii komputerowej i rentgenodiagnostyki dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

1. Przedmiot konkursu:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegających na wykonywaniu opisów badań diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisy badań tomografii komputerowej i rentgenodiagnostyki.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: nie później niż do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu (planowana data 01.07.2024).

Czas trwania umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.12 miesięcy od dnia podpisania umowy (zmiana z dnia 13.06.2024)

2. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert wraz z załącznikami:

- miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 0103, tel. 516 144 993, pok. nr 308

- termin: do dnia 17.06.2024 roku

3. Miejsce i termin składania ofert

- miejsce:

  • Papierowo: Kancelaria Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski,
  • elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- termin:  do dnia 17.06.2024  roku do godz. 15:00 (liczy się data i godzina wpływu)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2024 roku o godzinie 9.00

Oferty (składane papierowo) należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką Oferenta i napisem „Konkurs ofert - Teleradiologia”.

- Oferty nie odpowiadające określonym warunkom lub zgłoszone po terminie zostaną odrzucone.

- Termin związania ofertą — 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Udzielający Zamówienia ma prawo do odwołania konkursu do dnia składania ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

6. Udzielający Zamówienia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści warunków zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia.

7. Oferent ma możliwość składania odwołania zgodnie z punktem XV SWKO.  

                                                                                                            Dyrektor ds. Medycznych Marcin Karasiński

 

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

odpowiedzi z dnia 13.06.2024 r.

 

Zmiana z dnia 13.06.2024 r.:

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z wyboru oferty