Lwówek Śląski 30.06.2022.

 Ogłoszenie o naborze  /  Konkurs ofert

Zarząd PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim ogłasza nabór na stanowisko:

 • Kierownika

Centralnej Izby Przyjęć  w PCZ Sp. z o.o. , ul. Gustawa Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski

Minimalne wymagania dotyczące wykształcenia i kwalifikacji:

dla kandydatów z tytułem zawodowym pielęgniarka/ pielęgniarz:

 • wykształcenie wyższe, co najmniej I stopnia, na kierunku pielęgniarstwo
 • specjalizacja w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
 • co najmniej 5- letni, udokumentowany staż pracy w zawodzie pielęgniarki/ pielęgniarza
 • oświadczenie o niekaralności

dla kandydatów z tytułem zawodowym ratownik medyczny:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 5- letni, udokumentowany staż pracy w zawodzie
 • oświadczenie o niekaralności

Mile widziane:

 • doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia
 • inne kwalifikacje mające zastosowanie w ochronie zdrowia

Od kandydatów oczekujemy:

 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz podległego personelu (do zadań należeć będzie m.in. zarządzanie zespołem pielęgniarsko- ratowniczym CIP oraz zespołem pracowników transportu CIP oraz NiŚOZ)
 • sprawnej obsługi komputera, mile widziana znajomość systemu AMMS lub systemów pokrewnych
 • wysokiej motywacji do pełnienia funkcji kierowniczej i odporności na stres
 • zaangażowania, odpowiedzialności i wysokiej jakości w realizacji zadań

Kandydaci zainteresowani ofertą, proszeni są o złożenie  następujących  dokumentów:

Miejsce i sposób składania ofert:

 • wymagane dokumenty prosimy umieścić w zaklejonej kopercie formatu A4, z nagłówkiem: „Oferta- nabór na stanowisko Kierownika Centralnej Izby Przyjęć w PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim”                            
 • zaklejoną kopertę z kompletem dokumentów aplikacyjnych można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do sekretariatu PCZ Sp. z o.o. , ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski, III piętro, pokój nr 310. w terminie do 18 lipca 2022 roku do godziny 12.00. Obowiązuje data i godzina wpływu dokumentów do sekretariatu PCZ Sp. z o.o.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18 lipca 2022 roku, o godzinie 13.00, w siedzibie PCZ Sp. z o.o.

Indywidualne rozmowy  kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w przeciągu 7 dni od momentu otwarcia ofert. O konkretnym terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

Dokumenty kandydatów nie wybranych na aplikowane stanowisko, będzie można odebrać osobiście, w sekretariacie PCZ Sp. z o.o, zgodnie z terminami zawartymi w dokumencie ,,Zgody na przetwarzanie danych osobowych” ( zał nr 3)

Informacje o stanie prawnym i organizacyjnym Centralnej Izby Przyjęć PCZ Sp. z o.o. , do celów rekrutacji, udziela Dział Organizacyjny pod nr tel. 75 782 01 03, w dni robocze między godziną 12.00 a 14.00 .

Dla Kandydata wybranego na dane stanowisko w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim oferujemy:

 • zatrudnienie w dowolnej formie ( etat, UCP- kontrakt)
 • pracę w systemie 1- zmianowym ( 7.35”), w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 • możliwość rozwoju osobistego i pomoc w podnoszeniu kwalifikacji
 • pracę w doświadczonym zespole w prężnie rozwijającej się organizacji

Zapraszamy do składania ofert