Podstawowa Opieka ZdrowotnaLWÓWEK ŚLĄSKI

ul. Morcinka 7 (parter)
59-600 Lwówek Śląski
Poradnia Lekarzy POZ

telefony:

rejestracja: 75 782 0168, 75 782 0213, 75s 782 0214

lekarze POZ:

lek. med. Barbara Karpowicz - specjalista neonatologii, pediatrii i medycyny rodzinnej
lek. med. Barbara Adamska-Trupkiewicz
lek. med. Konrad Górak
lek. med. Alona Pochtyva
lek. med. Małgorzata Mateja-Maczek - specjalista pierwszego stopnia medycyny ogólnej
lek. med. Grażyna Papuszka - specjalista I stopnia
lek. med. Bogusław Porochoński
lek. med. Beata Szymańska

Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

telefony:

rejestracja: 75 782 0164


Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej

telefony:

rejestracja: 75 782 0170


Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

telefony:

rejestracja: 75 782 0172


Poradnia POZ dla Dzieci

telefony:

rejestracja: 75 782 0193
punkt szczepień: 75 782 0194

lekarze:

lek. med. Barbara Karpowicz - specjalista neonatologii, pediatrii i medycyny rodzinnej
lek. med. Krystyna Synowiec - specjalista II stopnia pediatrii i II st. neonatologii


Punkt Felczerski w Sobocie

telefony:

rejestracja: 75 784 2273

lek. med. Konrad Górak


Punkt Felczerski w Niwnicach

telefony:

rejestracja: 75 784 4356 wew. 256

lek. med. Barbara Adamska-Trupkiewicz


Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Niwnicach

telefony:

rejestracja: 75 784 4356 wew. 256


Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w Niwnicach

telefony:

rejestracja: 75 784 4356 wew. 256


Poradnia lekarzy POZ Zbylutów

telefony:

rejestracja: 75 784 3228

lek. med. Barbara Adamska-Trupkiewicz


Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Zbylutów

telefony:

rejestracja: 75 784 3228


Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Zbylutów

telefony:

rejestracja: 75 784 3228


Pracownia USG we Lwówku Śląskim

rejestracja w Pracowni Endoskopii
w godzinach: 7:00-14:00
lub telefonicznie: 75 78 20 189


 


GRYFÓW ŚLĄSKI

ul. Rzeczna 25
59-620 Gryfów Śląski


Poradnia lekarza POZ

telefony:

rejestracja: 75 781 3322, 75 781 3488

lekarze POZ:

lek. med. Krystyna Chudzio - Jankiewicz

Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

telefony:

75 781 3322, 75 781 3488


Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej

telefony:

75 781 3322, 75 781 3488


Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

telefony:

75 781 3322, 75 781 3488


Poradnia POZ dla Dzieci

telefony:

rejestracja: 75 781 3322, 75 781 3488
punkt szczepień: 75 781 3322, 75 781 3488

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE


W ramach zawartej umowy z NFZ na świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej, realizowane są programy profilaktyczne:

- Program profilaktyki chorób układu krążenia
- Program profilaktyki gruźlicy


Program profilaktyki chorób układu krążenia (Ch U K) realizowany jest wg niżej wymienionych zasad:

1. Świadczenia w ramach Programu udzielane są w godzinach działalności POZ, tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8:00 a 18:00.

2. Programem objęci są pacjenci zadeklarowani do POZ, którzy w danym roku kalendarzowym będą w 35, 40, 45,50, oraz 55 roku życia (urodzeni w latach -1973, 1968, 1963, 1958, 1953).

3. Świadczenia polegają na:

- przeprowadzeniu wywiadu,
- wykonaniu badań biochemicznych krwi,
- dokonaniu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
- ustaleniu terminu wizyty u lekarza.

4. W trakcie wizyty, lekarz POZ wykonuje:

- badanie podmiotowe pacjenta oraz ocenia czynniki ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia,
- dokonuje kwalifikacji do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenia globalne ryzyko wystąpienia incydentu sercowo - naczyniowego w przyszłości,
- edukuje pacjenta oraz podejmuje decyzję , co do dalszego postępowania.

5. Pacjenci, u których rozpoznano chorobę układu krążenia , w zależności od wskazań medycznych otrzymują zalecenia dotyczące konieczności zmiany trybu życia lub zostają skierowani (poza Programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających zawartą z NFZ umowę, o udzielanie odpowiednich rodzajów świadczeń.Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez pielęgniarki POZ i obejmuje dorosłych, zadeklarowane świadczeniobiorców, którzy spełniają następujące kryteria:

- Nie posiadają w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy
- Miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą
- Osoby u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:

a) bezrobotny
b) niepełnosprawny
c) obciążony długotrwałą chorobą
d) obciążony problemem alkoholowym i/ lub narkomanią

Celem Programu profilaktyki gruźlicy jest:

- zmniejszenie zachorowalności na gruźlicę
- objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę
- zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę
- podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną w zakresie o źródłach i drogach zakażenia, czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na gruźlicę, skutkach zdrowotnych i społecznych choroby, danych epidemiologicznych właściwego terenu, ośrodkach medycznych prowadzących terapię oraz podstawach prawnych obowiązku leczenia
- zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki POZ oraz poradni specjalistycznych- gruźlicy i chorób płuc


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LWÓWECKIEGO
ZADEKLAROWANYCH DO PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ


Uprzejmie informujemy, że zawarliśmy umowę z NFZ na realizację:

- Transportu sanitarnego

W/w usługi zapewnimy świadczeniobiorcom zadeklarowanym do podstawowej opieki zdrowotnej w:

Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Lwówek Śl. ul. Morcinka 7.
(w tym Punkt Felczerski w Niwnicach i w Sobocie)

NZOZ "MEDVITA"
ul. Traugutta 1, Lwówek Śląski


Transport sanitarny dla pacjentów w POZ z terenu powiatu lwóweckiego


I. Transport sanitarny do 120 km - tam i z powrotem ("bliski")

1. Realizowany na podstawie zlecenia lekarza POZ, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, wynikającego ze wskazań medycznych do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem - do 120 km od miejsca udzielania świadczeń świadczeniodawcy POZ.

2. Koszt transportu wynikający z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym i docelowym, pokrywa świadczeniobiorca (pacjent), zgodnie z obowiązującym cennikiem. (od dnia 1 stycznia 2012 r. - 3,68 za 1 km).

3. Zlecenia na transport sanitarny w POZ należy składać w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śl. ul. Morcinka 7 na co najmniej 5 dni przed wyznaczoną datą realizacji transportu (nie dotyczy transportów pilnych).
Zlecenie na transport można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 75 782-01-68, 782-02-13, 782-02-14


II. Transport sanitarny "daleki" powyżej 120 km - tam i z powrotem

Na realizacje transportu "dalekiego" - powyżej 120 km ,tam i z powrotem - musi wyrazić zgodę na piśmie Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, 50-525 WrocławTryb postępowania w przypadku konieczności korzystania z "transportu dalekiego"


Pacjent lub jego rodzina powinna zgłosić się do właściwego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z dokumentem - uzasadniającym konieczność zgłoszenia się do innego świadczeniodawcy (np. wezwanie, karta informacyjna z ostatniego pobytu w szpitalu, w której wyznaczony jest termin ponownego stawienia się do zakładu leczniczego itp). Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, po dokonaniu oceny zasadności realizacji transportu sanitarnego "dalekiego" udostępnia druk "Wniosek o zlecenie transportu sanitarnego w POZ", który wypełnia pacjent lub członek rodziny oraz potwierdza lekarz POZ. Wypełniony wniosek wraz z dołączonymi właściwymi zaświadczeniami (wezwanie, karta informacyjna ), wysyła pacjent lub jego rodzina, pocztą do:

DOW NFZ
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław
(z dopiskiem na kopercie "transport sanitarny")
lub faksem na nr: 71 79-79-325

Po otrzymaniu potwierdzonego przez Dyrektora DOW NFZ wniosku na transport sanitarny, należy go dostarczyć do Centralnej Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Lwówku Śl. ul. Kościelna 21.
Nocna i świąteczna pomoc medyczna

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.